ArcGIS Desktop 10.7 [Full] โปรแกรมจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 1 GB

ArcGIS Desktop 10.7 [Full] Google Drive จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตัวเต็มถาวร  I 1 GB 
สำหรับใช้เพื่อการศึกษา

ArcGIS for Desktop คือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อปส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ได้รับผบกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย
สามารถสร้าง แก้ไข วิเคราะห์ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการใช้เครื่องมือของ ArcGIS for Desktop จะช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการตัดสินใจได้จริง
ArcGIS for Desktop สามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรธุรกิจ และนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยการสร้างโซลูชันการทำแผนที่ เพื่อการจัดการทรัพย์สิน จัดสรรทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน
ArcGIS for Desktop เป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบสมมุติฐาน และมุ่งเน้นไปที่ผลรับ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็น หรือการคาดคะเน
ArcGIS for Desktop ช่วยให้องค์กรธุรกิจมองภาพใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม ช่วยคาดการณ์อนาคต และจัดอันดับผลที่จะเกิดขึ้นได้
ArcGIS ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง องค์ประกอบของ Desktop GIS ของ ArcGIS ประกอบด้วย ArcView ArcEditor  ArcInfo
การเลือกใช้งานซอฟแวร์ตัวใดตัวหนึ่งนั้นขึ้นอยู่ความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ที่จะเลือกนำ ไปใช้งานให้เหมาะสม สำหรับ Arcview ความสามารถเพียงเรียกดูข้อมูลที่ถูกจัดการภายใต้ ArcSDE แต่ ArcEditer กับ ArcInfo เท่านั้นที่สามารถปรับแก้ข้อมูลได้ภายใต้ ArcSDE ซึ่งเป็นซอฟแวร์แบบ Client / Server มีความสามารถจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นลักษณะ DBMS (Database Management Systems)
Hardware requirements
CPU : 2.2 GHz minimum; Hyper-threading (HHT) or Multi-core recommended
Platform  x86 or x64 with SSE2 extensions
Memory/RAM : Minimum: 4 GB Recommended: 8 GB or higher
Screen resolution : 1024x768 recommended minimum at normal size (96 dpi)
Disk space : Minimum: 4 GB Recommended: 6 GB or higher
Video/Graphics adapter  : 64 MB RAM minimum; 256 MB RAM or higher recommended. NVIDIA, ATI, and Intel chipsets supported.


ใหม่กว่า เก่ากว่า