iPhone 8 จะไม่มีปุ่มเซ็นเซอร์ Touch ID ตามนักวิเคราะห์ที่คาดการไว้

iPhone 8 no under glass Touch ID
iPhone 8 จะไม่มีปุ่มเซ็นเซอร์ Touch ID 
ตามนักวิเคราะห์ที่คาดการไว้
iPhone 8 no under glass Touch ID

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า