Bitcoin ทำสถิติใหม่อีกครั้ง

Node Thumbnail
Bitcoin ทำสถิติใหม่อีกครั้ง

ราคา Bitcoin ทำสถิติใหม่สูงสุดอีกครั้ง โดย ณ ขณะเขียนข่าวนี้ ราคาขึ้นไปสูงสุดที่ 5,144.97 ดอลลาร์ สูงกว่าสถิติเก่าเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ 5,013 ดอลลาร์
alt="Coindesk"

0/Comments not = 0 Text

ใหม่กว่า เก่ากว่า