IBM SPSS Amos V23 [Full] โปรแกรมใช้สถิติวิเคราะห์ตัวแปร [SPSS]

IBM SPSS Amos [Full] โปรแกรมใช้สถิติวิเคราะห์ตัวแปร
IBM SPSS Amos เป็นซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถสนับสนุนการวิจัยและทฤษฎีของคุณโดยการขยายวิธีการวิเคราะห์หลายตัวแปรแบบมาตรฐาน ได้แก่ การถดถอยการวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย SPSS Amos คุณสามารถสร้างโมเดลเชิงทัศนคติและพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้แม่นยำกว่าเทคนิคสถิติหลายตัวแปรหลายตัวแปรโดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกหรือแบบเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

ใหม่กว่า เก่ากว่า