WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) โปรแกรมสำหรับช่าง

ดาวน์โหลดฟรี WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2020.04.20 English version
WinPE คือ เป็นไฟล์ Boot สำหรับช่างที่สามารถ Boot เข้าเครื่องที่ windows เข้าใช้งานไม่ได้เบื้องต้นเป็นแค่การใช้งานขั้นเริ่มต้น WinPE  สามารถทำอะไรได้อีกมากมาก ไฟล์ WinPE จะประกอบไปด้วยโปรแกรมด้านเครื่องมือช่างทุกรูปแบบที่มี สามารถศึกษาโปรแกรมได้ตามรายละเอียนดด้านล่าง

ไฟล์ WinPE ประกอบด้วยตัว Boot ดังนี้ :
WinPE10x64
WinPE10x86
WinPE8x86
WinPE8x86 (Native)

System requirements:
1. RAM 1 GB / Native 512 MB
2. PC with the ability to boot from CD/DVD-drive or USB.

ในตัวไฟล์จะประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้
.iso file:CRC32: D17242C3
MD5: 793010D8ED29C0476A0978CA1DDF6C36
SHA-1: 41BCA7088AE953CD3B011CD40116E1433242B964
Downloads: (size 4.30 Gb)

0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า