โปรแกรม GeoGebra 6.0.6 ล่าสุด ดาวน์โหลดฟรี [Full] โปรแกรมสร้างรูปทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต กราฟ

 

    GeoGebra เป็นโปรแกรมช่วยงานทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะด้านเรขาคณิตทั้ง 2 มิติและ 3 มิติซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ข้อดีที่สำคัญคือ เราสามารถนำข้อมูลเชิงเรขาคณิต (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ Coordinate) ไปใช้ต่อได้ในโปรแกรมอื่น เช่น Mathematica (แต่อาจจะต้องมีการแปลงข้อมูลบ้าง) นอกจากนี้ยังสามารถ Export วัตถุใน 2 มิติ ออกเป็น LaTeX ไ ด้ผ่าน package ‘TikZ’ และบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ไ ด้ด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยที่ไฟล์ รูปภาพไม่แตก
    GeoGebra เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์โปรแกรมหนึ่งที่สามารถอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ในเรื่องเรขาคณิตได้เมื่อปลายปี พ.ศ.2557 โปรแกรม G0eoGebra ได้พัฒนาเวอร์ชัน 5.0 ซึ่งได้เพิ่มในส่วนของมุมมอง 3DGraphics เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษารูปเรขาคณิตสามมิติโดยสามารถสร้างรูปทรงต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถคลี่ ตัดและดูในมุมมองต่าง ๆ ได้ ซึ่งหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เหมาะส าหรับ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตนให้ตอบสนองต่อผู้เรียนให้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้น

สอนใช้งาน GeoGebra

ฟังก์ชั่น GeoGebra
Calculator Suite
3D Calculator
CAS Calculator
Geometry
Ready for Tests
Graphing Calculator
Scientific Calculator

ผู้พัฒนา : GeoGebra
ใบอนุญาต : FreeWare
ภาษา : Multi 
ขนาด : 94MB
OS : Windows
ดาวน์โหลด : GeoGebra 6.0.672.0

0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า